Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služeb rentalu (půjčovny) Pronajímatele.

Pronajímatelem je fyzická osoba/podnikatel Mgr. Jan Sucharda, se sídlem Luční 909/11, 664 48 Moravany, IČ: 474 47 699 a nájemcem osoba, která si zboží pronajímá, tj. zákazník, spotřebitel (dále je Nájemce).

Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen OP) jsou práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce při pronájmu fotografického a ateliérového vybavení, které je výlučným majetkem Pronajímatele. Přesný seznam pronajímaných předmětů bude vždy uveden v konkrétní cenové nabídce, na základě které pak Nájemce učiní závaznou objednávku přes webové rozhraní (lze zaslat i e-mailem), jež bude obsahovat přesnou specifikaci konkrétních pronajímaných předmětů, jako je: typ, počet kusů, dobu pronájmu, výši sjednaného nájemného, datum převzetí a datum předání pronajímaných předmětů, výši vratné zálohy, která bude po ukončení pronájmu vrácena (dále jen „Předmět nájmu“).

I. PŘEDMĚT NÁJMU

 1. Přijetí závazné objednávky od spotřebitele Pronajímatel obratem potvrdí informativním e-mailem na e-mail zadaný při objednávce.
 2. Pronajímatel potvrdí Nájemci výši ceny konkrétního pronájmu, zahájení a dobu trvání pronájmu a přesnou specifikaci předmětu pronájmu, jinak k uzavření nájemní smlouvy nedojde. Objednávka může být ze strany Pronajímatele zrušena z důvodu nedostupnosti pronajímaných předmětů.
 3. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva o nájmu movité věci na konkrétní pronájem Předmětu nájmu za podmínek sjednaných v těchto OP a v příslušné objednávce. Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě o nájmu.
 4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Předmět nájmu si Nájemce převezme osobně na adrese Křížkovského 25, 603 00 Brno, nebo v sídle Pronajímatele. Toto si smluvní strany dohodnou předem.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

 1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Předmět nájmu k dočasnému užívání po dobu trvání nájmu. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady Předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.
 2. Pronajímatel má právo na úhradu nájemného Nájemcem v souladu s podmínkami těchto OP a na základě příslušné objednávky.
 3. Pronajímatel má také právo, aby mu Nájemce umožnil přístup k Předmětu nájmu za účelem kontroly jeho řádného užívání.
 4. Při každém jednotlivém předání Předmětu nájmu bude sepsána objednávka s přesným popisem stavu Předmětu nájmu při předání a převzetí, i případných vad.
 5. Pronajímatel má právo užít obchodní označení Nájemce při uvádění referencí jiným potenciálním obchodním partnerům.
 6. Pronajímatel má právo naúčtovat storno poplatek při zrušení objednaného pronájmu 3 dny před začátkem samotného pronájmu. Výše storno poplatku činí 10% z ceny pronájmu bez DPH, minimálně však 500,- Kč bez DPH, není-li u konkrétního pronájmu domluveno jinak.
 7. Při poškození nebo zničení Předmětu nájmu je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu. Na výši škody se strany pokusí dohodnout. Nedojde-li k dohodě, bude výše škody určena soudním znalcem, na kterém se strany této smlouvy shodnou, případně věc může být řešena v soudním řízení.
 8. V případě, že u poškozeného nebo znečištěného Předmětu nájmu je nutná oprava nebo vyčištění Předmětu nájmu, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady na opravu nebo vyčištění Předmětu nájmu. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu
 9. Nájemce má povinnost neprodleně informovat pronajímatele v případě zrušení objednaného pronájmu, či změny v předmětu objednávky, nebo při změně termínu a to písemně nebo emailem.

III. POVINNOSTI NÁJEMCE

 1. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí Předmětu nájmu od Pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení Předmětu nájmu, a to až do doby vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli.
 2. Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství Předmětu nájmu.
 3. Nájemce převzetím Předmětu nájmu také přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací. Pokud bude při vrácení zjištěna škoda na Předmětu nájmu, bude tato účtována k úhradě Nájemci. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží.
 4. Jestliže si Předmět nájmu Nájemce nepřebírá osobně v provozovně nebo v sídle Pronajímatele, ale k doručení bude využit přepravce, přechází nebezpečí škody na Předmětu nájmu na Nájemce předáním tohoto nájmu prvnímu dopravci.

IV. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU NÁJMU

 1. Po celou dobu trvání konkrétního nájmu zůstává Předmět nájmu ve vlastnictví Pronajímatele, kdy Nájemce není oprávněn Předmět nájmu prodat, pronajmout, ani jinak zcizit či zatížit právy třetích osob, není-li písemně domluveno jinak.

V. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Pokud je nájemní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu se zákonem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel kontaktovat Pronajímatele a písemně oznámit, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data učinění objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz, pokud z jeho strany bylo nájemné hrazeno předem. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy, musí Pronajímateli vrátit Předmět nájmu, pokud jej již převzal a současně uhradit poměrnou část sjednaného nájemného až do okamžiku vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli. Pokud je vrácený Předmět nájmu částečně poškozen, může Pronajímatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a také započíst svůj nárok proti nároku spotřebitele na vrácení uhrazeného nájemného předem, pokud bylo zaplaceno. Pronajímatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
 3. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na dopravu vraceného Předmětu nájmu zpět k Pronajímateli.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Nájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pronajímatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm Pronajímatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
 2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Pronajímatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, pokud tak bylo sjednáno a data nutná k účetní evidenci.
 3. Nájemce souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním všech pronajímatelem získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. Pronajímatel je současně oprávněn k poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje, vztahující se k nájemci a uživateli webových stránek, včetně jeho adresy elektronické pošty. Pronajímatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje nájemce a uživatele webových stránek jinému správci především za účelem zpracování účetní evidence.
 4. Pronajímatel tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů pronajímateli je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě podezření na porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Pronajímatele, v den uzavření nájemní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Nájemcem a Pronajímatelem archivována za účelem jejího splnění. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pronajímatele.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V případě, že dojde mezi Pronajímatelem a Nájemcem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce  Ústřední inspektorát – oddělení ADR,

1. Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: 1. adr@coi.cz Web: adr.coi.cz


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.12.2019.